ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  فراخوان مرتبط با آن شامل آگهي روزنامه1399/03/24 17:19
  برگ شرايط و تعهدنامه شرکت در مزايده عمومي1399/03/24 17:37
  برگ شرايط و تعهدنامه شرکت در مزايده عمومي1399/03/24 17:37
  برگ شرايط و تعهدنامه شرکت در مزايده عمومي1399/03/24 17:38
  فراخوان مرتبط با آن شامل آگهي روزنامه1399/03/24 17:19
  مصوبات برگزاري1399/03/24 17:23