ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  گزارش تفسيري مديريت1398/05/20 17:58
  يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي1398/05/20 17:58
  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شرکت سرمايه‌گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (سهامي عام)1398/05/20 19:7