ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورت هاي مالي 6 ماهه منتهي به 1398/06/31 شرکت پتروشيمي داراب- قبل از بهره برداري1398/09/19 23:52