ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  مجمع عمومي عادي سالانه دوره مالي منتهي به 1395/12/30 صاحبان سهام شرکت نساجي خوي مورخ 1396/5/281396/05/28 12:32