مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازي فارابي - نماد: دفارا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:30 روز پنج شنبه مورخ 1391/04/08 درمحل دفتر مرکزي شرکت داروسازي فارابي واقع در اصفهان ، کيلومتر 15 جاده شيراز برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع است
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد