مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت بانک سينا - نماد: وسينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1391/04/27 درمحل  تهران - بزرگراه شهيد چمران ، نرسيده به خيابان وليعصر ، هتل استقلال   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير2181777135.45 %
شرکت مالي و سرمايه گذاري سينا (سهامي خاص)3522671518.81 %
موسسه بنياد علوي3893833649.73 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت3935226409.84 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي 254224913263.56 %
جمع389560000097.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رحمت اله صادقيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهزاد گلکار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد توفيقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين فرزان اصل  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت کارگزاري بورس بهگزين (سهامي خاص)102029سهامی خاصاصلیسيد محمد بدرطالع2593144726عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
موسسه بنياد علوي 385موسسه غیر تجاریاصلیمحمد مخبر2001979282رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي1983موسسه غیر تجاریاصلیعبدالناصر همتي 4030071104نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت گسترش الکترونيک سينا289894سهامی خاصاصلیحسين فرزان اصل 0069485496عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا211900سهامی خاصاصلیحميد رضا فرتوک زاده 0045702926عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي
۸,۱۹۱,۰۱۱
۱۰۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت
۱۵,۹۷۹
۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها
۱,۰۶۰,۲۱۴
۱۳
درآمد حاصل از سپرده گذاریها
۷۷,۱۸۰
۱
کارمزد و سایر درآمدها
۵۶۳,۱۳۹
۷
جمع درآمدها
۹,۹۰۷,۵۲۳
۱۲۱
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
(۶,۲۷۴,۱۴۱)
(۷۷)
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۱,۰۳۳,۲۸۸)
(۱۳)
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
(۵۵۶,۸۹۶)
(۷)
هزینه استهلاک
(۹۳,۵۸۷)
(۱)
جمع هزینه ها
۰
۰
سود (زیان) عملیاتی
۱,۹۴۹,۶۱۱
۲۴
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
(۱۴۰,۳۵۸)
(۲)
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۱,۸۰۹,۲۵۳
۲۲
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱,۸۰۹,۲۵۳
۲۲
مالیات
(۱۶۷,۱۱۸)
(۲)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱,۶۴۲,۱۳۵
۲۰
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۴۸۷
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۴۵۲
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴۱۱
۰
سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۹
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱,۶۴۲,۱۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۱۰,۶۴۹
تعدیلات سنواتی
(۱۶,۶۳۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۳,۳۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۱,۶۳۲,۸۴۹
اندوخته قانونی
(۲۴۳,۸۲۵)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۲,۰۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۱,۳۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۷,۰۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۴۵
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت کارگزاري بورس بهگزين (سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص102029اصلی
موسسه بنياد علوي حقوقیموسسه غیر تجاری385اصلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقیموسسه غیر تجاری1983اصلی
شرکت گسترش الکترونيک سيناحقوقیسهامی خاص289894اصلی
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناحقوقیسهامی خاص211900اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  2,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.