مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) - نماد: خساپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1391/04/29 درمحل  مرکز همايش هاي ميلاد نمايشگاه بين المللي تهران واقع در بزرگراه شهيد چمران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري کيا مهستان1040476151 %
تجارت الکترونيک خودرو تابان1508316791.45 %
ساير سهامداران1642448911.58 %
سرمايه گذاري پويا همگام1976132081.9 %
سرمايه گذاري ملي ايران1983914441.91 %
شرکت سرمايه گذاري کارکنان سايپا 3894519703.74 %
شرکت توسعه سرمايه رادين6854958376.59 %
شرکت پيشگامان بازرگاني ستاره تابان 10248869519.85 %
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا163788500015.75 %
سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران 382588627936.79 %
جمع837873487480.56 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جمشيد ايماني کتک لاهيجاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي محمد رضايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يعقوب محمودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد سوري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري رنا27249سهامی عاماصلیروح اله صمدي مله2160592854عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت تعاوني کارکنان سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران38983تعاونیاصلیعلي ملک4590505800عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران12070سهامی عاماصلیمحمود دودانگه5099690254عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا 312499اصلینعمت اله پوستين دوز6279630358عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت پيشگامان بازرگاني ستاره تابان 376570اصلیجمشيد ايماني کتک لاهيجاني2121825584عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۵۴,۲۳۷,۲۴۷
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۴۸,۲۹۶,۷۲۷)
(۸۹)
سود (زيان) ناخالص
۵,۹۴۰,۵۲۰
۱۱
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۳,۹۱۲,۹۲۱)
(۷)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۲۴,۸۴۲)
۰
سود (زیان) عملیاتی
۲,۰۰۲,۷۵۷
۴
هزینه های مالی
(۳,۳۴۱,۷۰۹)
(۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۴,۴۳۰,۹۵۰
۸
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲,۱۲۸,۴۹۱
۴
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۵,۲۲۰,۴۸۹
۱۰
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۵,۲۲۰,۴۸۹
۱۰
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۵,۲۲۰,۴۸۹
۱۰
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۱۹۳
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۵۰۲
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۰۲
۰
سرمایه
۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۹
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۵,۲۲۰,۴۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷,۸۰۷,۷۴۷
تعدیلات سنواتی
(۶۱,۰۶۶)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۵,۲۰۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۷,۷۶۷,۱۷۰
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۴,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۴,۱۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳,۶۰۲,۶۷۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و    به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  6,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  4,500  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: