مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت مخابرات ايران - نماد: اخابر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/01/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز دوشنبه مورخ 1391/02/11 درمحل  سالن همايش هاي پژوهشگاه نيرو واقع در تهران ـ شهرک غرب ـ انتهاي بلوار شهيد دادمان ( پونک باختري ) ـ پژوشگاه نيرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
کارکنان شرکت اصلي وگروه3440800000.75 %
ساير سهامداران( حقيقي و حقوقي )10322026672.25 %
وزارت امور اقتصادي و دارايي ( دولت )917473113020 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت( سهامي خاص )917473113020 %
شرکت توسعه اعتماد مبين( سهامي خاص )2293682782750 %
جمع4266257275493 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي سيد مصطفي سيد هاشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  خانم توران خسروي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي کمال الدين گلچين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي سيد وحيد رضا توکلي صبور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت شهريار مهستان269489سهامی عاماصلیمسعود مهردادي0048700428عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشنايي ارشدمديريت صنعتي
شرکت گسترش الکترونيک مبين313314سهامی خاصاصلیسيد مصطفي سيد هاشمي1997865858نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس برنامه ريزي و توسعه اقتصادي
دولت جمهوري اسلامي35444موسسه غیر تجاریاصلیوحيد صدوقي1189307571عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس مهندسي برق
سهام عدالت35445سهامی خاصاصلیناصر يوسف پور4050125706عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس مهندسي مخابرات
توسعه اعتماد مبين360115سهامی خاصاصلیوفا غفاريان0039978663رئیس هیئت مدیرهموظفدکتراي صنايع

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات
۱۶,۳۰۹,۳۸۱
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰
۰
سود (زيان) ناخالص
۱۶,۳۰۸,۸۰۸
۱۰۰
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۷۸۰,۹۳۴)
(۵)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰
۰
سود (زیان) عملیاتی
۱۵,۵۲۷,۸۷۴
۹۵
هزینه های مالی
۰
۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲,۳۷۴,۸۶۷
۱۵
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۱۷,۹۰۲,۷۴۱
۱۱۰
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱۷,۹۰۲,۷۴۱
۱۱۰
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۷,۹۰۲,۷۴۱
۱۱۰
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۳۳۸
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۳۹۰
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۹۰
۰
سرمایه
۴۵,۸۷۳,۶۵۶
۲۸۱
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱۷,۹۰۲,۷۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۲,۷۳۶,۴۰۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱۹,۷۲۵,۶۷۲)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۳,۵۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۲۰,۹۰۹,۹۶۹
اندوخته قانونی
(۸۹۵,۱۳۷)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۳,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۱۹,۲۶۶,۹۳۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۷۴۴,۳۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۲۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  3,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  3,500  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است .