مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران - نماد: دفرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/03/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1391/03/30 درمحل  قانوني شرکت واقع در تهران شهرري-خيابان شهيد رجايي جنوبي-نرسيده به بيمارستان هفتم تير -جاده امامزاده ابوالحسن   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
عليرا زاهدي 6272321.19 %
مريم صالح زاده تبريزي15100692.86 %
عليرضا محتشمي16162873.06 %
ساير سهامداران 22454014.25 %
احمد صالحي نيک 28117735.32 %
عسل محتشمي39931877.56 %
ياسمين محتشمي39931877.56 %
زهرا ميري39931877.56 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين 734011613.9 %
محمد حسين محتشمي 1388476926.29 %
جمع4201520879.54 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسن واصفي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين محتشمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد صالحي نيک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ايرج فرهادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سيد عطاء اله نبويه0044186861اصلیرئیس هیئت مدیرهموظففوق ديپلم
احمد صالحي نيک0041036328اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
محمدحسن واصفي2062700458اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت پخش مشاءطب134384سهامی خاصاصلیايرج فرهادي3731852462عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
صندوق بازنشستگي کشوري25819سهامی عاماصلیسيد پرويز احمدي 0049384201عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۲۵۹,۳۰۶
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۱۳۲,۵۹۴)
(۵۱)
سود (زيان) ناخالص
۱۲۶,۷۱۲
۴۹
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۲۹,۱۹۵)
(۱۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۲,۰۱۸
۱
سود (زیان) عملیاتی
۹۹,۵۳۵
۳۸
هزینه های مالی
(۲۲,۵۳۱)
(۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۶۸۲
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲,۷۵۱
۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۸۰,۴۳۷
۳۱
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۸۰,۴۳۷
۳۱
مالیات
(۱۳,۷۶۵)
(۵)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۶۶,۶۷۲
۲۶
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۱,۸۸۴
۱
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۱,۵۲۳
۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۲۶۲
۰
سرمایه
۵۲,۸۲۰
۲۰
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۶۶,۶۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۷,۶۵۰
تعدیلات سنواتی
(۱,۷۵۹)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۲۱,۱۲۸)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۱,۰۵۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۱۱۰,۳۸۵
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۱,۳۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۳۱,۶۹۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۷۷,۳۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  1,300  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
يکي از مواردديگر قابل تصميم در مجمع تصويب معاملات مشمول ماده129 قانون تجارت