مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت کشت و صنعت پياذر - نماد: غاذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/02/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1391/03/04 درمحل  تبريز - بعد از پليس راه خسروشهر - جاده تازه کند   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران87000.09 %
شرکت آذر توسعه مسکن (سهامي خاص)4500004.5 %
شرکت تجارت کولاک تبريز ( سهامي خاص)5500005.5 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان ( سهامي عام )140000014 %
شرکت عمران جلفا ( سهامي خاص )160163316.02 %
سازمان همياري شهرداريهاي تابعه استان آذربايجان شرقي181280818.13 %
جمع582314158.23 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سليمان نوروزي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواد بابائي سردرود  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا ايران نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فيروز قاسم زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سازمان همياري شهرداريهاي استان آذربايجان شرقي 1اصلیغلامحسين نصيري 2752133278عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 2سهامی عاماصلیخليل قلي پور خليلي 1376239639رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت عمران جلفا 3سهامی خاصاصلیجواد بابائي سردرود1375132504عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ديپلم
شرکت سرمايه گذاري سهم آرا4سهامی خاصاصلیاسماعيل قصاب صاحب کار1376233339عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
آقاي سليمان نوروزي 1718784996اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۳۰,۷۶۷
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۲۳,۱۵۳)
(۷۵)
سود (زيان) ناخالص
۷,۶۱۴
۲۵
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۳,۵۶۰)
(۱۲)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۷۵)
۰
سود (زیان) عملیاتی
۳,۹۷۹
۱۳
هزینه های مالی
(۴۷۵)
(۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۵۰۵
۲
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۴,۰۰۹
۱۳
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۴,۰۰۹
۱۳
مالیات
(۹۰۲)
(۳)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳,۱۰۷
۱۰
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۳۹۸
۱
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۴۰۱
۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۱۱
۱
سرمایه
۱۰,۰۰۰
۳۳
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۳,۱۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۳۴۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۵,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۲۵۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
(۲۲۲)
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۳,۹۸۰
اندوخته قانونی
(۱۵۵)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۱۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱,۷۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
هادي حساب تهران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آريا بهروش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سازمان همياري شهرداريهاي استان آذربايجان شرقي حقوقی1اصلی
شرکت عمران جلفا حقوقیسهامی خاص3اصلی
خليل قلي پور خليلي حقیقی1376239639اصلی
شرکت تجارت کولاک تبريز (سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص24162اصلی
شرکت آذر توسعه مسکن ( سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص14102اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  4,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  100  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
مورد ندارد.