مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت صنايع مس شهيد باهنر - نماد: فباهنر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1391/04/27 درمحل  هتل بزرگ ارم واقع در تهران - ميدان ونک - بزرگراه شهيد حقاني - جنب روگذر شهيد همت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران45677201.02 %
صندوقهاي ب-پ-کارکنان شرکت ملي نفت ايران65359301.45 %
شرکت سرماسه گذاري صبا تامين257422125.72 %
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين35679772279.29 %
جمع39364358487.48 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد زماني گندماني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبداله شيرمحمد پور گرجاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن صادقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اردشير اميني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي59435سهامی عاماصلیمحمد رضا آل آقا0031793991عضو هیئت مدیرهموظفليسانس مديريت
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(شرکت سرمايه گذاري صنايع پترو شيميايي و شيميايي تامين)214880سهامی عاماصلیاردشير اميني3251669338نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت
شرکت سرمايه گذاري صبا تأمين147960سهامی عاماصلیمحمد علي نجفي2738948014عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت
سازمان تأمين اجتماعي1اصلیعبدالمجيد رضواني3256180175عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت صنايع
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696سهامی عاماصلیحسن سانقه0042396301رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مهندسي مکانيک

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۳,۳۷۵,۰۵۹
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۳,۰۲۴,۶۳۶)
(۹۰)
سود (زيان) ناخالص
۳۵۰,۴۲۳
۱۰
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۱۰,۷۰۱)
(۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۸۷,۴۳۷
۳
سود (زیان) عملیاتی
۳۲۷,۱۵۹
۱۰
هزینه های مالی
(۱۹۹,۳۵۰)
(۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۲,۵۰۱
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
(۴۲,۴۴۸)
(۱)
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۸۷,۸۶۲
۳
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۸۷,۸۶۲
۳
مالیات
(۱۷,۵۷۲)
(۱)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۷۰,۲۹۰
۲
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۷۲۷
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۱۹۵
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۵۶
۰
سرمایه
۴۵۰,۰۰۰
۱۳
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۷۰,۲۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۰,۵۲۳
تعدیلات سنواتی
(۶,۹۰۸)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۳۱,۵۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۱,۲۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
(۳,۱۲۹)
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۱۱۸,۰۷۶
اندوخته قانونی
(۳,۵۱۴)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۱,۲۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۷۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۴۱,۳۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۶۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(شرکت سرمايه گذاري صنايع پترو شيميايي و شيميايي تامين)حقوقیسهامی عام214880اصلی
شرکت سرمايه گذاري صبا تأمينحقوقیسهامی عام147960اصلی
سرمايه گذاري صدر تامينحقوقیسهامی عام10101924696اصلی
صنايع خاک چيني ايرانحقوقیسهامی عام10101038610اصلی
معدني املاح ايرانحقوقیسهامی عام10100974130اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  4,500,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد: