مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت فولاد مبارکه اصفهان - نماد: فولاد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1391/04/28 درمحل  اصفهان سپاهان شهر بلوار غدير بلوار قائم جنوبي جنب دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني سالن اجتماعات شرکت تعاوني مصرف کارکنان فولاد مبارکه (نگين نقش جهان)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري استان سمنان(سهامي خاص)842518500.33 %
شرکت سرمايه گذاري استان قم(سهامي خاص)868813990.34 %
شرکت سرمايه گذاري استان ايلام(سهامي خاص)1037810150.4 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان شمالي(سهامي خاص)1051516130.41 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي(سهامي خاص)1064742290.41 %
شرکت سرمايه گذاري استان کهکيلويه و بويراحمد(سهامي خاص)1104368900.43 %
شرکت سرمايه گذاري استان زنجان(سهامي خاص)1105540490.43 %
شرکت سرمايه گذاري استان يزد(سهامي خاص)1175863020.46 %
صندوق ضمانت صادرات ايران1184502890.46 %
صندوق ذخيره فرهنگيان1200000000.47 %
شرکت سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري(سهامي خاص)1220622370.47 %
شرکت سرمايه گذاري استان بوشهر(سهامي خاص)1277305980.5 %
شرکت سرمايه گذاري استان قزوين(سهامي خاص)1283772370.5 %
شرکت سرمايه گذاري استان اردبيل(سهامي خاص)1491209990.58 %
شرکت سرمايه گذاري استان مرکزي(سهامي خاص)1543476700.6 %
شرکت سرمايه گذاري استان کردستان(سهامي خاص)1763804430.68 %
شرکت سرمايه گذاري استان هرمزگان(سهامي خاص)1907307460.74 %
شرکت سرمايه گذاري استان همدان(سهامي خاص)2040822320.79 %
شرکت سرمايه گذاري استان کرمانشاه2570809571 %
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي2944573781.14 %
شرکت سرمايه گذاري استان اصفهان(سهامي خاص)2994009031.16 %
بانک صادرات ايران3095999991.2 %
شرکت سرمايه گذاري استان گيلان3400290581.32 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير3597030251.39 %
شرکت سرمايه گذاري استان کرمان3674113141.42 %
شرکت سرمايه گذاري استان مازندران3768754391.46 %
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي(سهامي خاص)4039641191.57 %
شرکت سرمايه گذاري استان خوزستان(سهامي خاص)4785862171.85 %
شرکت سرمايه گذاري صدر تأمين5226537082.03 %
شرکت سرمايه گذاري استان فارس5362233952.08 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان رضوي(سهامي خاص)6323612172.45 %
شرکت سرمايه گذاري استان تهران(سهامي خاص)7922349323.07 %
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد(سهامي خاص)9070708803.52 %
سازمان تامين اجتماعي 9803999983.8 %
ساير سهامداران19479000007.55 %
شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان284582547811.03 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي311171609012.06 %
سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران 516037639120 %
جمع2324027029690.08 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد مسعود سميعي نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  يونس الستي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي حقيقت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهروز خالق  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)173388علی البدلمحمد مسعود سميعي نژاد4072186651نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران203970علی البدلغلامحسن تقي نتاج ملکشاه5689642991عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري صدرتامين149634علی البدلمحمدعلي يزدان جو1262630568رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري استان کرمان7611علی البدلهوشنگ عمراني کلوچه4839578044عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري استان يزد8338علی البدلمحمدرجايي5659796729عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۴۵,۶۷۷,۴۰۲
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۳۰,۸۷۴,۶۰۶)
(۶۸)
سود (زيان) ناخالص
۱۴,۸۰۲,۷۹۶
۳۲
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۳,۴۳۰,۵۸۱)
(۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۲۳۴,۹۶۲
۱
سود (زیان) عملیاتی
۱۱,۶۰۷,۱۷۷
۲۵
هزینه های مالی
(۲,۱۱۳,۳۲۴)
(۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۹۶۵,۵۷۱
۲
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۵۳۱,۴۲۸
۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۱۰,۹۹۰,۸۵۲
۲۴
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱۰,۹۹۰,۸۵۲
۲۴
مالیات
(۱,۳۴۴,۲۶۴)
(۳)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۹,۶۴۶,۵۸۸
۲۱
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۴۵۰
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۴۲۶
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۷۴
۰
سرمایه
۲۵,۸۰۰,۰۰۰
۵۶
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۹,۶۴۶,۵۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳,۹۲۳,۲۳۸
تعدیلات سنواتی
(۱,۲۷۹,۱۳۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۷,۷۴۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۴,۵۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
(۴۸۲,۳۲۹)
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۱۴,۰۶۳,۸۶۲
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۵,۰۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۷,۷۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۶,۳۱۸,۸۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  9,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  5,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.