مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت لابراتوارهاي رازک - نماد: درازک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/02/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1391/03/09 درمحل  تهران -خيابان احمد قصير (بخارست) -خيابان دهم -پلاک 20-شرکت داروپخش (سهامي عام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت زاگرس فارمد پارس (سهامي عام)10000 %
شرکت توزيع داروهاي دامي داروپخش 10000 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين487350.05 %
صندوق تامين آتيه کارکنان بانک تجارت8255200.81 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير(سهامي خاص)8445940.82 %
شرکت صباتامين44203754.31 %
کارکنان بانک تجارت70539686.88 %
ساير سهامداران74699957.29 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي1237770512.08 %
شرکت داروپخش ( سهامي عام )5273464551.45 %
جمع8577753783.69 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر فرهاد زرگري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دکتر غلامحسين فرزندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محرم رزمجوئي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد کرباسي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي59435سهامی خاصاصلیآقاي دکتر مهدي عبدوس0382048008عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتر
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204سهامی خاصاصلیآقاي محمدتقي صباغ صالحاني0044357982رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناس
دارو پخش10100835286سهامی عاماصلیآقاي دکتر احمد کرباسي1142022994نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتر
شرکت مديريت توسعه نگاه پويا318437سهامی خاصاصلیخانم ليلا قطميري0053008100عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960سهامی عاماصلیآقاي دکتر غلامحسين عسگري0042557550عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتر

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۷۴۴,۳۹۰
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۴۲۶,۴۵۹)
(۵۷)
سود (زيان) ناخالص
۳۱۷,۹۳۱
۴۳
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۹۳,۱۲۹)
(۱۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۲,۵۱۷)
۰
سود (زیان) عملیاتی
۲۲۲,۲۸۵
۳۰
هزینه های مالی
(۵۱,۱۸۲)
(۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۷۶,۷۰۴
۱۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۹۵
۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۲۴۷,۹۰۲
۳۳
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۴۷,۹۰۲
۳۳
مالیات
(۳۲,۸۰۲)
(۴)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲۱۵,۱۰۰
۲۹
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۲,۱۶۹
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۲,۴۱۹
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲,۰۹۹
۰
سرمایه
۱۰۲,۵۰۰
۱۴
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۲۱۵,۱۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۵۲,۷۰۶
تعدیلات سنواتی
۲,۶۹۹
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱۶۴,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
(۶,۱۵۰)
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۸۵۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۲۹۹,۵۰۵
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۱,۲۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۱۷۴,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱۲۴,۰۵۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۷۰۰
دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري داروئي تامينحقوقیسهامی خاص10102543204اصلی
دارو پخشحقوقیسهامی عام10100835286اصلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه مليحقوقیسهامی عام208669اصلی
شرکت داروسازي داملران رازک (سهامي عام)حقوقیسهامی عام733اصلی
توزيع داروهاي دامي دارو پخشحقوقیسهامی خاص10200110859اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  1,200  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.