مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/06/31 شرکت عمران و توسعه فارس - نماد: ثفارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1390/10/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1390/10/17 درمحل  شيراز هتل هما خيابان مشکين فام   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري سايپا26904431.76 %
اداره کل اوقاف فارس28085871.84 %
سيد اصغر مرتضوي فر31919442.09 %
استانداري فارس 33469692.19 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان توين 38855172.54 %
شهرداري شيراز49947923.26 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان 68797134.5 %
شرکت ساختماني دهکده پاسارگاد97464686.37 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران 1885188912.32 %
ساير3635772823.76 %
جمع9275405060.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسعود پژمان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين صادق عابدين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد غلامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود محمد پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران 14941سهامی عاماصلیمحمد لبافان0384423558عضو هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس
آقاي حسن ممتحن 2297355807اصلیعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
استانداري فارس 1موسسه غیر تجاریاصلیحسين صادق عابدين0052506967رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت توسعه کشاورزي 7273سهامی خاصاصلی محمد شادائي 2559453258عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
آقاي حاج سيد محمود هاشمي 5039808372اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلم

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۰۶/۳۱
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۱۱,۵۵۲
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۱۰,۸۹۱)
(۹۴)
درآمد حاصل از سایر فعالیتها
(۴۱۶)
(۴)
سود (زيان) ناخالص
۲۴۵
۲
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۷,۱۵۳)
(۶۲)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰
۰
سود (زیان) عملیاتی
(۶,۹۰۸)
(۶۰)
هزینه های مالی
۰
۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۳۵,۱۰۹
۳۰۴
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱۸۵
۲
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۲۸,۳۸۶
۲۴۶
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۸,۳۸۶
۲۴۶
مالیات
(۴۲)
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲۸,۳۴۴
۲۴۵
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۴۵)
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۱۸۶
۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۸۵
۲
سرمایه
۱۵۳,۰۰۰
۱,۳۲۴
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/06/31
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۲۸,۳۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۳,۵۱۱
تعدیلات سنواتی
(۵۴۶)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۹۳۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۶۹)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
(۷,۸۵۱)
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
(۲۳,۸۶۸)
سود قابل تخصیص
۲۸,۵۹۱
اندوخته قانونی
(۱,۴۱۷)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۳۸۳)
سود سهام مصوب سال جاری
(۷,۶۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱۹,۱۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
بهبود ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرين حساب شيراز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، خبر جنوب


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران حقوقیسهامی عام14941اصلی
آقاي حسن ممتحن حقیقی2297355807اصلی
استانداري فارس حقوقیموسسه غیر تجاری1اصلی
آقاي حاج سيد محمود هاشمي حقیقی5039808372اصلی
شرکت سرمايه گذاري سايپاحقوقیسهامی عام10346اصلی
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوينحقوقیسهامی خاص226900علی‌البدل
ابراهيم باباديحقیقی1970811854علی‌البدل


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  2,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  383  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد .