نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ثامان سامان گستر اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۴۲:۳۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۴۲:۳۲
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۹:۵۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۹:۵۳
خنصير مهندسي نصير ماشين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۲:۵۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۲:۵۷
چکاوه صنايع کاغذ سازي کاوه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۱:۵۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۱:۵۷
افق فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۹:۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۹:۰۱
ددام داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۷:۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۷:۲۷
دفرا فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۶:۲۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۶:۲۶
شبهرن نفت بهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۴:۳۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۴:۳۷
شليا مواد ويژه ليا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۳:۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۳:۰۹
کهمدا شيشه همدان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۱:۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۱:۰۱
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۰:۴۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۰:۴۷
تايرا تراکتور سازي ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۱۷:۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۱۷:۰۱
قصفها قند اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۰۶:۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۰۶:۱۰
ستران سيمان تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۰۳:۴۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۰۳:۴۹
ولملت واسپاري ملت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۰۰:۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۰۰:۱۳
فرآور فرآوري مواد معدني ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۹:۵۸:۳۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۹:۵۸:۳۵
اخابر مخابرات ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۹:۴۱:۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۹:۴۱:۰۲
چکاوه صنايع کاغذ سازي کاوه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۹:۳۸:۰۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۹:۳۸:۰۵
چکاوه صنايع کاغذ سازي کاوه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۹:۲۹:۰۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۹:۲۹:۰۳
کبافق معادن بافق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۹:۲۳:۵۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۹:۲۳:۵۴
صفحه 1 از 8428 :یافته ها 168556

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720