نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۵:۳۲:۳۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۵:۳۲:۳۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۱۱:۳۰
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۰۸:۵۱ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۰۸:۵۱
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۰۵:۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۰۵:۰۵
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۰:۰۹:۳۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۰:۰۹:۳۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۷:۲۱:۳۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۷:۲۱:۳۶
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۲۰:۳۰:۵۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۲۰:۳۰:۵۵
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۸:۳۲:۱۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۸:۳۲:۱۴
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۷:۲۱:۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۷:۲۱:۰۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۱:۲۹:۵۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۱:۲۹:۵۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۱:۵۰:۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۱:۵۰:۴۰
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۷:۳۳:۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۷:۳۳:۲۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۶:۳۴:۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۶:۳۴:۴۰
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۱:۰۴:۳۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۱:۰۴:۳۸
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۱:۲۰:۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۱:۲۰:۱۳
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۰۵:۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۰۵:۱۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۵:۰۱:۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۵:۰۱:۳۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۱:۴۶:۵۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۱:۴۶:۵۱
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۶:۲۴:۴۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۶:۲۴:۴۷
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۵:۵۷:۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۵:۵۷:۴۵
صفحه 1 از 7 :یافته ها 130

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720