نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۴:۴۹:۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۴:۴۹:۱۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۰:۴۷:۲۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۰:۴۷:۲۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۶:۱۴:۵۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۶:۱۴:۵۷
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اطلاعیه عرضه سهام بصورت عمده(غیر مدیریتی)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۵:۵۹:۵۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۵:۵۹:۵۸
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد نامه در خصوص پرداخت سود سهامداران از بانک (به پیوست) ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۶:۲۲:۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۸:۲۰:۱۷
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۷:۲۱:۳۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۷:۲۱:۳۱
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۵:۵۵:۳۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۵:۵۵:۳۶
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۴:۴۶:۵۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۴:۴۶:۵۴
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۶:۴۹:۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۶:۴۹:۲۸
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد نامه و اطلاعیه در خصوص پخش زنده مجمع (به پیوست) ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳:۰۴:۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۴:۱۹:۲۲
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۶:۵۳:۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۶:۵۳:۲۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳:۴۱:۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳:۴۱:۰۷
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۲:۲۷:۴۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۲:۲۷:۴۷
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۵:۳۲:۳۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۵:۳۲:۳۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۱۱:۳۰
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۰۸:۵۱ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۰۸:۵۱
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۰۵:۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۰۵:۰۵
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۰:۰۹:۳۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۰:۰۹:۳۹
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۷:۲۱:۳۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۷:۲۱:۳۶
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۲۰:۳۰:۵۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۲۰:۳۰:۵۵
صفحه 1 از 8 :یافته ها 143

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

فرم های موسسات حسابرسی

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 971206

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720