نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۷:۰۰
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۹:۴۳:۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۹:۴۳:۲۰
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۲۱:۱۰:۵۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۲۱:۱۰:۵۱
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۲۵:۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۲۵:۰۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۵:۲۷:۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۵:۲۷:۱۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۱:۰۲:۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۱:۰۲:۲۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۱۳:۴۶ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۱۳:۴۶
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۰۴:۳۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۰۴:۳۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۹:۰۲:۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۹:۰۲:۲۷
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۳:۰۳:۱۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۳:۰۳:۱۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۳:۱۵:۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۳:۱۵:۲۶
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۲۰:۱۷:۱۷ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۲۰:۱۷:۱۷
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۰۸:۳۴:۵۲ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۰۸:۳۴:۵۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۱۹:۱۵:۰۸ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۱۹:۱۵:۰۸
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ ۱۷:۰۶:۵۷ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ ۱۷:۰۶:۵۷
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ ۱۷:۰۱:۰۲ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ ۱۷:۰۱:۰۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ن-۱۰ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ ۱۶:۵۲:۲۶ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ ۱۶:۵۲:۲۶
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ ۱۶:۵۰:۳۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ ۱۶:۵۰:۳۱
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۱۲:۳۴:۵۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۱۲:۳۴:۵۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ ن-۱۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۲:۳۷:۳۵ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۷:۳۶:۵۸
صفحه 1 از 4 :یافته ها 62

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720