نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
کگاز شيشه و گاز معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۰۹:۱۹:۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۰۹:۱۹:۱۶
کگاز شيشه و گاز اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۰:۱۹:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۰:۱۹:۴۰
کگاز شيشه و گاز عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۰:۱۸:۴۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۰:۱۸:۴۶
کگاز شيشه و گاز اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۵:۱۶:۳۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۵:۱۶:۳۸
کگاز شيشه و گاز پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۵:۱۰:۰۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۵:۱۰:۰۸
کگاز شيشه و گاز معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۰۹:۵۱:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۰۹:۵۱:۵۰
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۲:۰۸:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۲:۰۸:۴۵
کگاز شيشه و گاز زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۵:۰۲:۵۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۵:۰۲:۵۱
کگاز شيشه و گاز زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۳:۰۷:۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۳:۰۷:۳۱
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۰۹:۲۳:۳۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۰۹:۲۳:۳۹
کگاز شيشه و گاز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳:۵۶:۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳:۵۶:۳۱
کگاز شيشه و گاز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۱:۳۶:۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۱:۳۶:۰۸
کگاز شيشه و گاز زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۰:۴۲:۵۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۰:۴۲:۵۳
کگاز شيشه و گاز تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۴:۰۷:۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۴:۰۷:۲۲
کگاز شيشه و گاز تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۰۹:۱۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۰۹:۱۹:۳۰
کگاز شيشه و گاز تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۸:۳۳:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۸:۳۳:۳۳
کگاز شيشه و گاز آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه) ن-۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۵:۴۴:۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۵:۴۴:۵۴
کگاز شيشه و گاز اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۱:۲۵:۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۱:۲۵:۵۵
کگاز شيشه و گاز آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۴:۵۶:۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۴:۵۶:۴۰
کگاز شيشه و گاز ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۲:۳۳:۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۲:۳۳:۱۸
صفحه 1 از 17 :یافته ها 321

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720