نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۱:۳۴:۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۱:۳۴:۲۱
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۱:۰۸:۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۱:۰۸:۰۷
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده ن-۷۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۴:۲۶:۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۴:۲۶:۱۰
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار لغو زمان تشکیل جلسه هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ن-۷۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳:۳۹:۴۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳:۳۹:۴۹
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ن-۷۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۱:۴۴:۴۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۱:۴۴:۴۸
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۲:۳۵:۵۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۲:۳۵:۵۹
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۸:۵۲:۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۸:۵۲:۵۰
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۲:۳۹:۵۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۲:۳۹:۵۹
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۴:۴۱:۴۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۴:۴۱:۴۴
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۰:۰۹:۴۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۰:۰۹:۴۲
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۱:۵۲:۴۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۱:۵۲:۴۷
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۱:۴۸:۳۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۱:۴۸:۳۵
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۱:۳۶:۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۱:۳۶:۰۵
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۰:۱۶:۳۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۰:۱۶:۳۵
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۲:۵۶:۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۲:۵۶:۴۵
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۳:۲۳:۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۳:۲۳:۲۵
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۲:۵۹:۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۲:۵۹:۲۳
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۶:۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۶:۱۴
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۲:۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۲:۴۵
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۴:۱۲:۴۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۴:۱۲:۴۱
صفحه 1 از 12 :یافته ها 235

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

فرم های موسسات حسابرسی

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 971206

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720