نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۰:۴۷:۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۰:۴۷:۱۷
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۲:۳۵:۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۲:۳۵:۱۱
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۸:۵۲:۵۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۸:۵۲:۵۱
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۴:۰۸:۴۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۴:۰۸:۴۲
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۷:۳۸:۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۷:۳۸:۲۸
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۴:۱۵:۳۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۴:۱۵:۳۹
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۸:۲۸:۵۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۸:۲۸:۵۳
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۰:۰۶:۴۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۰:۰۶:۴۸
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۶:۱۷:۵۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۶:۱۷:۵۷
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۹:۳۷:۵۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۹:۳۷:۵۷
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۸:۱۴:۰۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۸:۱۴:۰۳
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۱:۰۰:۱۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۱:۰۰:۱۲
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۰۸:۴۷:۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۰۸:۴۷:۱۷
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۶:۰۲:۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۶:۰۲:۱۷
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي درخواست تکمیل اطلاعات سهامداران جهت پرداخت سود سهام (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۱:۵۸:۳۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۱:۵۸:۳۷
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۶:۲۱:۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۶:۲۱:۰۳
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۱۸:۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۱۸:۰۹
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۱:۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۱:۲۲
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۲۰:۵۸:۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۲۰:۵۸:۳۱
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۹:۰۲:۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۹:۰۲:۲۵
صفحه 1 از 16 :یافته ها 307

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720