نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
کاما باما اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۰۹:۲۴:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۰۹:۲۴:۳۰
کاما باما اطلاعیه توزیع اوراق سهام جدید (به پیوست) ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۱:۳۰:۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۵:۰۸:۳۲
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۴:۲۶:۵۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۴:۲۶:۵۱
کاما باما آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳:۴۶:۴۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳:۴۶:۴۲
کاما باما نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۴:۳۹:۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۴:۳۹:۱۹
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۹:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۹:۵۰
کاما باما اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳:۴۶:۵۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳:۴۶:۵۱
کاما باما اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۲:۰۱:۳۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۲:۰۱:۳۵
کاما باما اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ذوب روی اصفهان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۵:۲۳:۴۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۵:۲۳:۴۲
کاما باما اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۹:۲۴:۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۹:۲۴:۲۸
کاما باما اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شاهین روی سپاهان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۹:۲۲:۵۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۹:۲۲:۵۹
کاما باما اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۰:۰۵:۴۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۰:۰۵:۴۹
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۰:۰۱:۳۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۰:۰۱:۳۵
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۱:۱۳:۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۱:۱۳:۳۱
کاما باما اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۷:۵۹:۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۷:۵۹:۰۷
کاما باما افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۸:۳۲:۴۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۸:۳۲:۴۴
کاما باما معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳:۲۰:۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳:۲۰:۵۴
کاما باما اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۷:۱۹:۵۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۷:۱۹:۵۸
کاما باما ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۲:۰۶:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۲:۰۶:۳۶
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۱۸:۴۸:۴۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۱۸:۴۸:۴۲
صفحه 1 از 17 :یافته ها 338

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720