نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
پلوله توليدي گاز لوله اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۷:۲۳:۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۷:۲۳:۳۲
پلوله توليدي گاز لوله افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۰۹:۲۸:۵۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۰۹:۲۸:۵۸
پلوله توليدي گاز لوله افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۲۰:۲۸:۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۲۰:۲۸:۲۶
پلوله توليدي گاز لوله اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۰:۰۰:۲۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۰:۰۰:۲۳
پلوله توليدي گاز لوله اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۷:۳۶:۴۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۷:۳۶:۴۷
پلوله توليدي گاز لوله اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شیمیایی فرآورد قشم) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۷:۰۴:۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۷:۰۴:۱۰
پلوله توليدي گاز لوله اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سلسله آب حیات کرمان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۰:۵۱:۵۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۰:۵۱:۵۲
پلوله توليدي گاز لوله اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی لوله های دوجداره قدر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۸:۱۳:۳۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۸:۱۳:۳۵
پلوله توليدي گاز لوله اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۸:۱۵:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۸:۱۵:۳۳
پلوله توليدي گاز لوله شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۱:۰۷:۴۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۱:۰۷:۴۶
پلوله توليدي گاز لوله اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۶:۲۸:۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۶:۲۸:۱۰
پلوله توليدي گاز لوله تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۸:۱۵:۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۸:۱۵:۱۲
پلوله توليدي گاز لوله خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۴:۵۸:۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۴:۵۸:۲۴
پلوله توليدي گاز لوله صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۲۳:۳۹:۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۲۳:۳۹:۲۴
پلوله توليدي گاز لوله گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۲۳:۰۱:۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۲۳:۰۱:۲۹
پلوله توليدي گاز لوله آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۴:۳۲:۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۴:۳۲:۱۰
پلوله توليدي گاز لوله صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی لوله های دوجداره قدر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۷:۲۰:۵۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۷:۲۰:۵۶
پلوله توليدي گاز لوله صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سلسله آب حیات کرمان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۲:۲۲:۳۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۲:۲۲:۳۷
پلوله توليدي گاز لوله صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شیمیایی فرآورد قشم) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۲:۲۰:۴۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۲:۲۰:۴۰
پلوله توليدي گاز لوله اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۶:۱۶:۳۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۶:۱۶:۳۳
صفحه 1 از 10 :یافته ها 188

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720