نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۸:۱۸:۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۸:۱۸:۱۸
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۰۸:۵۶:۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۰۸:۵۶:۲۵
پسهند صنايع لاستيکي سهند صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۱:۰۷:۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۱:۰۷:۰۱
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۵:۴۷:۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۵:۴۷:۳۰
پسهند صنايع لاستيکي سهند شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۶:۱۱:۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۶:۱۱:۰۹
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۴:۱۲:۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۴:۱۲:۲۲
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۰:۰۴:۵۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۰:۰۴:۵۹
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۲۱:۳۳:۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۲۱:۳۳:۰۲
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۳:۵۵:۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۳:۵۵:۱۸
پسهند صنايع لاستيکي سهند صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۶:۱۰:۲۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۶:۱۰:۲۶
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۵۰:۴۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۵۰:۴۳
پسهند صنايع لاستيکي سهند ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۰۰:۴۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۰۰:۴۱
پسهند صنايع لاستيکي سهند شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۱:۵۳:۵۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۱:۵۳:۵۲
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۷:۵۷:۵۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۷:۵۷:۵۳
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۷:۳۶:۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۷:۳۶:۰۹
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۷:۴۲:۳۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۷:۴۲:۳۵
پسهند صنايع لاستيکي سهند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۴۳:۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۴۳:۲۷
پسهند صنايع لاستيکي سهند صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۵۳:۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۵۳:۵۰
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۰۰:۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۰۰:۴۷
پسهند صنايع لاستيکي سهند گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳:۰۳:۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳:۰۳:۳۱
صفحه 1 از 16 :یافته ها 311

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720