نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۰:۵۰:۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۰:۵۰:۱۴
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۷:۰۰:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۷:۰۰:۳۰
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۷:۰۰:۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۷:۰۰:۲۷
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳:۰۵:۴۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳:۰۵:۴۲
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۰۳:۱۵:۰۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۰۳:۱۵:۰۴
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۶:۱۷:۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۶:۱۷:۱۲
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۵۵ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۲:۰۶:۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۲:۰۶:۲۶
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰:۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰:۱۷:۰۰
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۲:۴۷:۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۲:۴۷:۰۳
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۳:۱۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۳:۱۴
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (شرکت توسعه فناوری مدبران خلیج فارس) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۳:۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۳:۱۲
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (شرکت مدبران اقتصاد) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۲:۴۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۲:۴۴
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۱:۳۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۱:۳۴
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۰:۰۰
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۷:۵۹:۴۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۷:۵۹:۴۶
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۵:۳۹:۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۵:۳۹:۱۵
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشیمی گچساران) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۰:۳۱:۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۰:۳۱:۲۴
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشیمی ایلام) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۰:۰۶:۵۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۰:۰۶:۵۲
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شیمیایی صدف عسلویه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۲:۴۶:۵۵ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۲:۴۶:۵۵
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مدبران اقتصاد) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۰:۲۶:۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۰:۲۶:۱۹
صفحه 1 از 20 :یافته ها 399

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

فرم های موسسات حسابرسی

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 971206

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720