نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰:۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰:۱۷:۰۰
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۲:۴۷:۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۲:۴۷:۰۳
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۳:۱۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۳:۱۴
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (شرکت توسعه فناوری مدبران خلیج فارس) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۳:۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۳:۱۲
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (شرکت مدبران اقتصاد) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۲:۴۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۲:۴۴
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۱:۳۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۱:۳۴
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۰:۰۰
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۷:۵۹:۴۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۷:۵۹:۴۶
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۵:۳۹:۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۵:۳۹:۱۵
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشیمی گچساران) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۰:۳۱:۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۰:۳۱:۲۴
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشیمی ایلام) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۰:۰۶:۵۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۰:۰۶:۵۲
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شیمیایی صدف عسلویه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۲:۴۶:۵۵ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۲:۴۶:۵۵
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مدبران اقتصاد) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۰:۲۶:۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۰:۲۶:۱۹
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۰:۰۱:۳۶ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۰:۰۱:۳۶
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پترو شیمی نوین) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۹:۵۹:۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۹:۵۹:۱۰
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه فناوری مدبران خلیج فارس) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۶:۳۴:۳۳ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۶:۳۴:۳۳
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشیمی بروجن) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳:۰۱:۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳:۰۱:۰۸
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع پلیمر گچساران) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۱:۳۷:۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۱:۳۷:۱۲
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشیمی ارومیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۷:۳۵:۳۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۷:۳۵:۳۵
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۰۹:۵۵:۲۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۰۹:۵۵:۲۶
صفحه 1 از 20 :یافته ها 392

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720