نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۶:۳۵:۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۶:۳۵:۰۱
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۶:۲۶:۴۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۶:۲۶:۴۳
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت جهان روکش اسپادانا)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۵:۵۴:۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۵:۵۴:۲۱
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۵:۴۳:۲۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۵:۴۳:۲۳
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۰:۲۵:۳۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۰:۲۵:۳۳
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پارت ماشین سازه پارس) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۵:۵۵:۲۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۵:۵۵:۲۷
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت جهان روکش اسپادانا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۵:۵۳:۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۵:۵۳:۵۰
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۰:۳۸:۳۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۰:۳۸:۳۸
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۸:۲۲:۳۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۸:۲۲:۳۹
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۴:۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۴:۴۲
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۶:۳۸:۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۶:۳۸:۵۶
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۰۰:۱۶:۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۰۰:۱۶:۰۵
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۰۰:۰۱:۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۰۰:۰۱:۲۰
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سازه طرح گستر شهرآرا (سهامی خاص)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۵:۵۸:۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۵:۵۸:۱۱
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت جهان روکش اسپادانا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۲:۰۸:۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۲:۰۸:۴۱
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۰:۵۸:۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۰:۵۸:۳۲
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۰:۲۱:۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۰:۲۱:۳۲
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۵:۴۲:۳۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۵:۴۲:۳۸
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پارت ماشین سازه پارس) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۵:۵۹:۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۵:۵۹:۲۲
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس اعلام آدرس و تلفن جدید شرکت (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۸:۲۴:۵۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۸:۲۴:۵۹
صفحه 1 از 5 :یافته ها 95

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720