نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
وپخش هلدينگ داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۵:۴۷:۳۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۵:۴۷:۳۵
وپخش هلدينگ داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۴:۵۱:۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۴:۵۱:۵۰
وپخش هلدينگ داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۵:۱۷:۴۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۵:۱۷:۴۷
وپخش هلدينگ داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳:۰۰:۰۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳:۰۰:۰۵
وپخش هلدينگ داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۰۸:۵۵ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۰۸:۵۵
وپخش هلدينگ داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توزیع داروپخش) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۰:۰۵:۴۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۰:۰۵:۴۸
وپخش هلدينگ داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۰۹:۲۹:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۰۹:۲۹:۴۰
وپخش هلدينگ داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش بازرگانی داروپخش) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۶:۰۹:۰۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۶:۰۹:۰۸
وپخش هلدينگ داروپخش اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۱:۵۶:۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۱:۵۶:۲۱
وپخش هلدينگ داروپخش افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش بخشی از سهام شرکتهای سرمایه پذیر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۴:۰۳:۱۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۴:۰۳:۱۴
وپخش هلدينگ داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۵:۲۵:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۵:۲۵:۴۰
وپخش هلدينگ داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۴:۴۵:۰۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۴:۴۵:۰۸
وپخش هلدينگ داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پخش داروسازی اکسیر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۲:۵۵:۳۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۲:۵۵:۳۷
وپخش هلدينگ داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۸:۵۵:۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۸:۵۵:۲۲
وپخش هلدينگ داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۶:۳۳:۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۶:۳۳:۱۳
وپخش هلدينگ داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۴:۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۴:۲۰:۳۰
وپخش هلدينگ داروپخش اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۹:۲۶:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۹:۲۶:۴۵
وپخش هلدينگ داروپخش ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۲:۳۳:۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۲:۳۳:۱۲
وپخش هلدينگ داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۱۶:۳۰
وپخش هلدينگ داروپخش افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۶:۳۹:۲۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۶:۳۹:۲۹
صفحه 1 از 22 :یافته ها 427

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720