نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ ن-۱۰ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ ۱۳:۴۳:۱۰ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ ۱۸:۵۶:۲۷
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ ۱۰:۲۲:۴۸ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ ۱۰:۲۲:۴۸
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ ۱۱:۳۲:۴۰ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ ۰۹:۱۰:۲۵
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ ۱۶:۱۸:۴۳ ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ ۱۶:۱۸:۴۳
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ ۱۵:۴۹:۵۲ ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ ۱۵:۴۹:۵۲
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ ن-۱۰ ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ ۱۳:۱۹:۱۴ ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ ۱۸:۳۸:۲۸
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ ۱۳:۳۰:۵۳ ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ ۱۳:۳۰:۵۳
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ ۱۴:۵۵:۴۷ ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ ۱۴:۵۵:۴۷
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ ۱۴:۱۳:۱۸ ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ ۱۴:۱۳:۱۸
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ ن-۱۰ ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ ۱۳:۵۳:۴۴ ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ ۱۰:۲۸:۲۴
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ ۱۴:۳۷:۱۱ ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ ۰۸:۵۹:۳۳
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ ۱۰:۲۳:۴۶ ۱۳۹۱/۰۴/۰۸ ۰۸:۳۳:۵۸
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ ۱۶:۱۶:۰۸ ۱۳۹۱/۰۴/۰۸ ۰۸:۲۸:۲۱
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۲ ماهه منتهی به سال مالی ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ ۱۰:۳۶:۴۸ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ ۱۷:۱۳:۰۷
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ ۱۶:۳۲:۳۵ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ ۱۶:۳۲:۳۵
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۲ ماهه منتهی به سال مالی ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۳۵ ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ ۱۴:۵۴:۵۵
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ ۱۱:۳۱:۲۷ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ ۱۱:۳۱:۲۷
ويسا سرمايه گذاري ايساتيس پويا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ ۱۱:۳۰:۳۴ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ ۱۱:۳۰:۳۴
:یافته ها 18

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720