نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ودي بيمه دي صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی)(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۲:۲۲:۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۲:۲۲:۱۸
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در خصوص عملکرد شش ماهه حسابرسی شده سال ۱۳۹۷- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۶:۱۴:۵۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۶:۱۴:۵۳
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۵:۰۵:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۵:۰۵:۳۰
ودي بيمه دي اطلاعیه تکمیل مشخصات سهامداران جهت پرداخت سود سنوات گذشته (به پیوست) ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۶:۰۹:۳۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۷:۳۶:۲۴
ودي بيمه دي آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۴:۵۰:۴۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۹:۱۷:۲۸
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۸:۳۱:۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۸:۳۱:۱۲
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۷:۴۳:۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۷:۴۳:۱۷
ودي بيمه دي اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ف ب-۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۵:۵۹:۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۵:۵۹:۲۲
ودي بيمه دي مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۴:۵۷:۰۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۴:۵۷:۰۹
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۶:۲۱:۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۶:۲۱:۲۹
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۶:۳۹:۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۶:۳۹:۲۳
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۲:۲۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۲:۲۶:۳۰
ودي بيمه دي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۷:۲۳:۴۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۷:۲۳:۴۷
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۰۹:۰۸:۳۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۰۹:۰۸:۳۹
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۷:۳۸:۴۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۷:۳۸:۴۸
ودي بيمه دي صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی)(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۰۸:۲۶:۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۰۸:۲۶:۰۳
ودي بيمه دي افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۸:۲۲:۴۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۸:۲۲:۴۳
ودي بيمه دي صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۶:۱۵:۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۶:۱۵:۰۴
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۰۵:۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۰۵:۰۳
ودي بيمه دي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۷:۳۹:۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۷:۳۹:۵۴
صفحه 1 از 13 :یافته ها 257

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720