نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۲:۳۴:۳۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۲:۳۴:۳۳
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۴۸:۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۴۸:۰۹
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۷:۳۱:۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۷:۳۱:۰۳
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۳:۳۹:۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۳:۳۹:۲۴
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۱:۲۳:۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۱:۲۳:۳۱
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳:۱۶:۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳:۱۶:۳۲
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۱:۴۳:۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۱:۴۳:۰۸
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۰۹:۱۹:۴۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۰۹:۱۹:۴۰
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ۰۹:۴۰:۴۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ۰۹:۴۰:۴۱
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۲۰:۱۷:۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۲۰:۱۷:۲۸
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۹:۱۴:۳۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۹:۱۴:۳۳
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۸:۴۳:۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۸:۴۳:۰۵
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۲۱:۳۱:۱۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۲۱:۳۱:۱۸
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳:۳۳:۵۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳:۳۳:۵۵
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۰۸:۴۹:۰۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۰۸:۴۹:۰۶
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۱:۲۸:۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۱:۲۸:۱۱
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۵:۲۱:۳۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۵:۲۱:۳۸
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۰۸:۴۷:۵۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۰۸:۴۷:۵۶
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۰۹:۱۰:۲۶ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۰۹:۱۰:۲۶
وتبار سرمايه گذاري تبار ثامن تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۰۹:۲۶:۵۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۰۹:۲۶:۵۰
صفحه 1 از 3 :یافته ها 56

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720