نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۶:۲۰:۵۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۶:۲۰:۵۲
وايران ليزينگ ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۶:۱۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۶:۱۲:۱۵
وايران ليزينگ ايرانيان افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۰۸:۵۷:۳۷ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۰۸:۵۷:۳۷
وايران ليزينگ ايرانيان توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۸:۳۴:۴۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۸:۳۴:۴۳
وايران ليزينگ ايرانيان افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۷:۱۹:۱۶ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۷:۱۹:۱۶
وايران ليزينگ ايرانيان افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۶:۲۰:۵۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۶:۲۰:۵۸
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۵:۴۷:۵۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۵:۴۷:۵۴
وايران ليزينگ ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۹:۰۹:۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۹:۰۹:۰۴
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۰:۲۶:۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۰:۲۶:۰۹
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۴:۵۶:۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۴:۵۶:۰۴
وايران ليزينگ ايرانيان افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۲:۲۴:۴۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۲:۲۴:۴۲
وايران ليزينگ ايرانيان توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۸:۵۶:۳۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۸:۵۶:۳۹
وايران ليزينگ ايرانيان افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۲:۰۷:۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۲:۰۷:۰۳
وايران ليزينگ ايرانيان افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۱:۱۷:۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۱:۱۷:۵۲
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۵:۴۶:۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۵:۴۶:۱۲
وايران ليزينگ ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۳۹:۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۳۹:۰۹
وايران ليزينگ ايرانيان مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۳:۰۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۳:۰۴:۳۰
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۶:۱۳:۴۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۶:۱۳:۴۰
وايران ليزينگ ايرانيان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۸:۰۷:۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۸:۰۷:۲۹
وايران ليزينگ ايرانيان خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۶:۱۷:۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۶:۱۷:۲۶
صفحه 1 از 12 :یافته ها 223

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720