نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
وآيند بانک آينده اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۲۲:۵۶:۱۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۲۲:۵۶:۱۵
وآيند بانک آينده اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۷:۳۰:۴۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۷:۳۰:۴۶
وآيند بانک آينده معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۷:۰۴:۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۷:۰۴:۰۷
وآيند بانک آينده توضیحات تکمیلی در خصوص صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۱:۰۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۱:۰۱:۴۳
وآيند بانک آينده تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۰۹:۴۰:۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۰۹:۴۰:۱۱
وآيند بانک آينده تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۲:۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۲:۲۰:۳۰
وآيند بانک آينده تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۳:۳۷:۳۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۳:۳۷:۳۷
وآيند بانک آينده مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۳۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۷:۴۹:۵۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۷:۴۹:۵۷
وآيند بانک آينده صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۴:۲۴:۳۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۴:۲۴:۳۳
وآيند بانک آينده زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۰۹:۱۶:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۰۹:۱۶:۵۰
وآيند بانک آينده گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۸:۲۰:۱۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۸:۲۰:۱۸
وآيند بانک آينده صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۸:۱۶:۵۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۸:۱۶:۵۵
وآيند بانک آينده آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۰۸:۵۷:۱۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۰۸:۵۷:۱۷
وآيند بانک آينده تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۵:۲۲:۳۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۵:۲۲:۳۷
وآيند بانک آينده آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۰:۰۵:۳۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۰:۰۵:۳۳
وآيند بانک آينده تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۴۳:۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۴۳:۲۸
وآيند بانک آينده تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۰۹:۰۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۰۹:۰۱
وآيند بانک آينده تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۰:۴۹:۳۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۰:۴۹:۳۹
وآيند بانک آينده آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳:۵۴:۴۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳:۵۴:۴۰
وآيند بانک آينده آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳:۴۶:۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳:۴۶:۲۲
صفحه 1 از 4 :یافته ها 77

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720