نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۲۰:۳۲:۴۶ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۲۰:۳۲:۴۶
هاي وب داده گستر عصر نوين تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۰:۰۱:۰۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۰:۰۱:۰۷
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۷:۲۹:۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۷:۲۹:۱۷
هاي وب داده گستر عصر نوين افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مجوزارایه خدمات صوت(ثابت و همراه) درمناطق USO- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۲۰:۳۰:۴۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۲۰:۳۰:۴۷
هاي وب داده گستر عصر نوين اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۱:۵۳:۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۱:۵۳:۱۰
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۴:۱۲:۵۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۴:۱۲:۵۲
هاي وب داده گستر عصر نوين افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اخذ گواهی قبولی نهایی خدمت پروزه USO۲- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۰۹:۵۶:۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۰۹:۵۶:۲۲
هاي وب داده گستر عصر نوين افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اخذ گواهی قبولی نهایی خدمت پروژه USO۲- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۵:۰۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۵:۰۱:۴۳
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۲۲:۵۴:۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۲۲:۵۴:۱۱
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۲۲:۳۸:۴۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۲۲:۳۸:۴۲
هاي وب داده گستر عصر نوين شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ن-۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۷:۵۰:۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۷:۵۰:۱۷
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۴:۱۲:۵۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۴:۱۲:۵۹
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۴:۱۱:۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۴:۱۱:۲۸
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۸:۳۰:۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۸:۳۰:۲۱
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۰۳:۰۸:۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۰۳:۰۸:۰۴
هاي وب داده گستر عصر نوين افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۹:۰۰:۵۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۹:۰۰:۵۸
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۲۱:۰۰:۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۲۱:۰۰:۰۸
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۲۰:۲۰:۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۲۰:۲۰:۲۷
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۰۰:۳۵:۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۰۰:۳۵:۰۳
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۴۱:۵۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۴۱:۵۳
صفحه 1 از 5 :یافته ها 95

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720