نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۴:۰۲:۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۴:۰۲:۱۹
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فولاد زرند ایرانیان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۴:۱۸:۰۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۴:۱۸:۰۹
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳:۴۶:۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳:۴۶:۱۲
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳:۲۶:۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳:۲۶:۴۵
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بابک مس ایرانیان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۰:۳۶:۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۰:۳۶:۱۹
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فولاد بوتیای ایرانیان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۰:۳۵:۵۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۰:۳۵:۵۸
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۵:۴۴:۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۵:۴۴:۵۰
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۶:۱۱:۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۶:۱۱:۵۵
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی خاص))(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۴:۲۷:۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۴:۲۷:۰۴
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه آگهی ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۰۸:۳۷:۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۸:۲۱:۴۳
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۶:۵۱:۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۶:۵۱:۰۲
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۵۰:۴۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۵۰:۴۴
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی خاص)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۴۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۴۹:۳۰
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۷:۲۶:۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۷:۲۶:۲۰
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت فولاد سیرجان ایرانیان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۷:۲۵:۵۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۷:۲۵:۵۹
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۶:۱۲:۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۶:۱۲:۵۵
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۴:۳۰:۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۴:۳۰:۱۹
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۰:۰۲:۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۰:۰۲:۰۲
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۰:۰۱:۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۰:۰۱:۰۸
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۸:۵۲:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۸:۵۲:۳۶
صفحه 1 از 24 :یافته ها 480

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720