نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
مبين پتروشيمي مبين افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شفاف سازی دستورالعمل نرخ سرویس های جانبی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۲۰:۱۸:۳۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۲۰:۱۸:۳۹
مبين پتروشيمي مبين تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۸:۵۱:۰۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۸:۵۱:۰۸
مبين پتروشيمي مبين توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۰۸:۴۱:۵۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۰۸:۴۱:۵۶
مبين پتروشيمي مبين افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ابهامات درخصوص دستورالعمل نرخ سرویسهای جانبی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۹:۱۸:۳۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۹:۱۸:۳۵
مبين پتروشيمي مبين معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۰:۳۸:۳۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۰:۳۸:۳۸
مبين پتروشيمي مبين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۴:۵۷:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۴:۵۷:۴۰
مبين پتروشيمي مبين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۵:۳۹:۳۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۵:۳۹:۳۵
مبين پتروشيمي مبين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۴:۴۵:۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۴:۴۵:۴۵
مبين پتروشيمي مبين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۲:۱۸:۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۲:۱۸:۱۴
مبين پتروشيمي مبين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۵:۱۴:۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۵:۱۴:۲۱
مبين پتروشيمي مبين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۳:۳۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۳:۳۷
مبين پتروشيمي مبين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۵:۵۳:۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۵:۵۳:۰۲
مبين پتروشيمي مبين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۰۹:۰۹:۱۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۰۹:۰۹:۱۸
مبين پتروشيمي مبين افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۰:۳۳:۰۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۰:۳۳:۰۳
مبين پتروشيمي مبين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۵:۴۷:۵۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۵:۴۷:۵۱
مبين پتروشيمي مبين شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۱۳:۵۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۱۳:۵۸
مبين پتروشيمي مبين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۵:۵۷:۴۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۵:۵۷:۴۸
مبين پتروشيمي مبين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۲:۱۸:۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۲:۱۸:۵۲
مبين پتروشيمي مبين افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۰۸:۵۹:۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۰۸:۵۹:۳۱
مبين پتروشيمي مبين مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۵:۳۲:۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۵:۳۲:۲۷
صفحه 1 از 9 :یافته ها 180

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720