نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه) ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۰:۵۷:۱۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۰:۵۷:۱۳
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۰۹:۳۶:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۰۹:۳۶:۴۵
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۰۹:۳۹:۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۰۹:۳۹:۳۲
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰۹:۰۹:۴۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰۹:۰۹:۴۷
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۳:۴۸:۵۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۳:۴۸:۵۱
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۰۸:۴۱:۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۰۸:۴۱:۴۱
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع پلاستیک مادیران) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۲۰:۱۶:۴۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۲۰:۱۶:۴۸
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۲۰:۱۶:۴۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۲۰:۱۶:۴۳
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۵:۲۱:۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۵:۲۱:۲۲
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۵:۲۱:۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۵:۲۱:۰۵
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۲:۱۷:۵۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۲:۱۷:۵۲
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۰:۴۲:۳۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۰:۴۲:۳۶
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۹:۳۵:۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۹:۳۵:۲۰
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۲۷:۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۲۷:۲۹
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۴۷:۴۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۴۷:۴۹
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۵:۲۲:۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۵:۲۲:۳۱
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۸:۵۸:۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۸:۵۸:۱۶
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۳:۴۵:۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۳:۴۵:۱۸
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۴:۱۶:۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۴:۱۶:۱۲
ماديرا صنايع ماشينهاي اداري ايران گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۲:۴۸:۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۲:۴۸:۳۲
صفحه 1 از 3 :یافته ها 60

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720