نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
فرابورس فرابورس ايران توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۱:۱۳:۴۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۱:۱۳:۴۶
فرابورس فرابورس ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سرمایه گذاری در سهام شرکت در حال تاسیس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۰۸:۵۸:۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۰۸:۵۸:۱۳
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۵:۴۲:۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۵:۴۲:۲۴
فرابورس فرابورس ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اطلاع رسانی در خصوص تغییراطلاعات برآورد شده سال ۹۷- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۰۹:۰۷:۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۰۹:۰۷:۰۵
فرابورس فرابورس ايران توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۰۹:۲۸:۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۰۹:۲۸:۱۶
فرابورس فرابورس ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اطلاع رسانی درخصوص تغییر اطلاعات برآورد شده سال ۹۷- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۲:۲۷:۴۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۲:۲۷:۴۸
فرابورس فرابورس ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پذیرش سهام شرکت فرابورس ایران در بازار اول فرابورس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۱:۵۸:۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۱:۵۸:۲۶
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۶:۲۶:۴۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۶:۲۶:۴۴
فرابورس فرابورس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۶:۱۳:۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۶:۱۳:۲۴
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۷:۲۷:۳۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۷:۲۷:۳۳
فرابورس فرابورس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۲:۴۳:۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۲:۴۳:۲۹
فرابورس فرابورس ايران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۰۸:۵۱:۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۰۸:۵۱:۰۳
فرابورس فرابورس ايران اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۶:۴۵:۵۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۶:۴۵:۵۹
فرابورس فرابورس ايران ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۱۶:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۱۶:۱۵
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۸:۲۰:۴۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۸:۲۰:۴۳
فرابورس فرابورس ايران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۷:۵۲:۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۷:۵۲:۲۹
فرابورس فرابورس ايران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۳:۱۲:۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۳:۱۲:۲۵
فرابورس فرابورس ايران آگهی ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۶ مورخ ۹۷/۰۴/۰۴ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۱:۵۹:۳۷ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۱:۵۹:۳۷
فرابورس فرابورس ايران آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۷:۳۸:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۷:۳۸:۵۰
فرابورس فرابورس ايران اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۰:۰۰:۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۰:۰۰:۱۹
صفحه 1 از 12 :یافته ها 225

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720