نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
شپترو پتروشيمي آبادان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۶:۱۵:۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۶:۱۵:۲۹
شپترو پتروشيمي آبادان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۰۹:۰۴:۵۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۰۹:۰۴:۵۵
شپترو پتروشيمي آبادان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۶:۴۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۶:۴۶:۰۰
شپترو پتروشيمي آبادان اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۲:۵۲:۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۲:۵۲:۱۲
شپترو پتروشيمي آبادان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۸:۰۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۸:۰۴:۳۰
شپترو پتروشيمي آبادان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۷:۴۴:۲۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۷:۴۴:۲۷
شپترو پتروشيمي آبادان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳:۱۲:۴۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳:۱۲:۴۶
شپترو پتروشيمي آبادان پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳:۲۷:۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳:۲۷:۴۱
شپترو پتروشيمي آبادان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۱:۴۵:۰۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۱:۴۵:۰۳
شپترو پتروشيمي آبادان عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام ب-۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۰۹:۴۹:۵۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۰۹:۴۹:۵۲
شپترو پتروشيمي آبادان اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۰۹:۵۰:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۰۹:۵۰:۳۶
شپترو پتروشيمي آبادان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۶:۱۷:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۶:۱۷:۴۵
شپترو پتروشيمي آبادان ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۴۴:۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۴۴:۱۶
شپترو پتروشيمي آبادان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۷:۳۴:۴۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۷:۳۴:۴۹
شپترو پتروشيمي آبادان عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام ب-۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۳۳:۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۳۳:۱۶
شپترو پتروشيمي آبادان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۷:۲۶:۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۷:۲۶:۲۴
شپترو پتروشيمي آبادان اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۹:۲۳:۳۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۹:۲۳:۳۷
شپترو پتروشيمي آبادان ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۵:۱۷:۲۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۵:۱۷:۲۱
شپترو پتروشيمي آبادان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳:۳۵:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳:۳۵:۵۰
شپترو پتروشيمي آبادان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۲:۲۹:۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۲:۲۹:۲۴
صفحه 1 از 16 :یافته ها 302

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720