نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۶:۲۶:۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۶:۲۶:۰۵
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۶:۵۹:۵۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۶:۵۹:۵۶
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۵:۰۲:۳۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۵:۰۲:۳۴
سهرمز سيمان هرمزگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۶:۵۱:۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۶:۵۱:۳۱
سهرمز سيمان هرمزگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۳:۳۹:۵۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۳:۳۹:۵۷
سهرمز سيمان هرمزگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۵:۰۵:۴۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۵:۰۵:۴۶
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۰:۰۸ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۰:۰۸
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۲۴:۳۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۲۴:۳۷
سهرمز سيمان هرمزگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۲۰:۵۲:۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۲۰:۵۲:۲۷
سهرمز سيمان هرمزگان عدم ارائه اطلاعات صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان‌دوره‌ای ۶ ماهة حسابرسی شده (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۲:۱۹:۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۲:۱۹:۱۳
سهرمز سيمان هرمزگان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۳:۱۶:۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۳:۱۶:۲۵
سهرمز سيمان هرمزگان توضیحات شرکت در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰۹:۰۰:۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰۹:۰۰:۴۱
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۵:۰۳:۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۵:۰۳:۲۴
سهرمز سيمان هرمزگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۴۸:۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۴۸:۲۹
سهرمز سيمان هرمزگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۶:۴۳:۴۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۶:۴۳:۴۷
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳:۵۶:۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳:۵۶:۳۱
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۱:۴۴:۵۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۱:۴۴:۵۳
سهرمز سيمان هرمزگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۴:۱۵:۴۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۴:۱۵:۴۸
سهرمز سيمان هرمزگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳:۴۳:۰۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳:۴۳:۰۳
سهرمز سيمان هرمزگان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۱:۰۳:۵۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۱:۰۳:۵۱
صفحه 1 از 14 :یافته ها 269

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720