نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۵:۲۵:۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۵:۲۵:۲۶
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت تندیس تجارت باختر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۵:۲۴:۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۵:۲۴:۱۷
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تلاشگران اندیشه کاراد(شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگری ایرانیان)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۵:۲۳:۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۵:۲۳:۲۶
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۸:۴۷:۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۸:۴۷:۰۵
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۸:۴۶:۴۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۸:۴۶:۴۳
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۸:۴۵:۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۸:۴۵:۲۴
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۸:۰۸:۵۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۸:۰۸:۵۳
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام ف ب-۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۰:۳۶:۳۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۰:۳۶:۳۴
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۱:۰۹:۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۱:۰۹:۰۷
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۹:۲۸:۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۹:۲۸:۲۳
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۰۸:۰۴:۳۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۰۸:۰۴:۳۵
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۲:۴۰:۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۲:۴۰:۱۲
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۹:۰۳:۴۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۹:۰۳:۴۹
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۰:۳۲:۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۰:۳۲:۱۴
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۸:۵۷:۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۸:۵۷:۲۳
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۶:۰۴:۵۱ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۶:۰۴:۵۱
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۰:۴۶:۵۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۰:۴۶:۵۸
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۳:۵۷:۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۳:۵۷:۲۳
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۷:۴۷:۳۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۷:۴۷:۳۵
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۰۸:۴۸:۳۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۰۸:۴۸:۳۵
صفحه 1 از 22 :یافته ها 424

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720