نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
رانفور خدمات انفورماتيک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۳:۰۱:۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۳:۰۱:۱۹
رانفور خدمات انفورماتيک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۲۲:۱۱:۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۲۲:۱۱:۰۵
رانفور خدمات انفورماتيک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۷:۲۲:۱۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۷:۲۲:۱۴
رانفور خدمات انفورماتيک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۸:۳۴:۴۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۸:۳۴:۴۸
رانفور خدمات انفورماتيک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۷:۱۴:۲۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۷:۱۴:۲۷
رانفور خدمات انفورماتيک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۰:۱۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۰:۱۰:۳۳
رانفور خدمات انفورماتيک شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۱:۲۲:۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۱:۲۲:۲۸
رانفور خدمات انفورماتيک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۴:۳۶:۰۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۴:۳۶:۰۵
رانفور خدمات انفورماتيک آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۱:۰۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۱:۰۸:۰۰
رانفور خدمات انفورماتيک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۸:۴۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۸:۴۰:۳۰
رانفور خدمات انفورماتيک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۳:۳۶:۵۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۳:۳۶:۵۶
رانفور خدمات انفورماتيک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت خدمات انفورماتیک کیش) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۳:۳۴:۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۳:۳۴:۵۲
رانفور خدمات انفورماتيک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۳:۳۳:۳۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۳:۳۳:۳۳
رانفور خدمات انفورماتيک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات همراه آیسان لوتوس) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۱:۱۲:۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۱:۱۲:۵۲
رانفور خدمات انفورماتيک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت داده ورزی فرادیس البرز) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۱:۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۱:۰۸:۳۰
رانفور خدمات انفورماتيک شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۲:۰۰:۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۲:۰۰:۱۰
رانفور خدمات انفورماتيک تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۱۳:۴۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۱۳:۴۹
رانفور خدمات انفورماتيک تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۵:۱۹:۵۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۵:۱۹:۵۵
رانفور خدمات انفورماتيک آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۲:۳۲:۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۲:۳۲:۱۳
رانفور خدمات انفورماتيک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۶:۳۴:۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۶:۳۴:۲۴
صفحه 1 از 17 :یافته ها 338

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720