نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
دسبحا گروه دارويي سبحان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۲۲:۰۶:۵۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۲۲:۰۶:۵۵
دسبحا گروه دارويي سبحان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۹:۳۸:۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۹:۳۸:۲۸
دسبحا گروه دارويي سبحان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۹:۳۸:۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۹:۳۸:۲۵
دسبحا گروه دارويي سبحان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۸:۵۴:۳۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۸:۵۴:۳۳
دسبحا گروه دارويي سبحان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۲۱:۰۳:۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۲۱:۰۳:۱۰
دسبحا گروه دارويي سبحان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۲:۵۳:۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۲:۵۳:۱۶
دسبحا گروه دارويي سبحان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۰۸:۴۴:۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۰۸:۴۴:۳۱
دسبحا گروه دارويي سبحان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۲۰:۱۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۲۰:۱۲:۳۰
دسبحا گروه دارويي سبحان مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۱:۲۸:۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۱:۲۸:۰۱
دسبحا گروه دارويي سبحان آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۱:۲۷:۰۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۱:۲۷:۰۹
دسبحا گروه دارويي سبحان مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ۱۸:۳۸:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۰:۵۱:۵۸
دسبحا گروه دارويي سبحان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ۱۸:۳۹:۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ۱۸:۳۹:۰۷
دسبحا گروه دارويي سبحان اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۶:۳۵:۲۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۶:۳۵:۲۶
دسبحا گروه دارويي سبحان پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۶:۳۴:۳۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۶:۳۴:۳۹
دسبحا گروه دارويي سبحان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ۱۱:۰۸:۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ۱۱:۰۸:۰۶
دسبحا گروه دارويي سبحان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۰:۰۳:۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۰:۰۳:۱۲
دسبحا گروه دارويي سبحان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۱:۴۰:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۱:۴۰:۱۵
دسبحا گروه دارويي سبحان اطلاعیه تغییر آدرس (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۲۰:۴۵:۵۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۰۸:۴۵:۳۱
دسبحا گروه دارويي سبحان اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۰۹:۴۲:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۰۹:۴۲:۴۵
دسبحا گروه دارويي سبحان ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۵۴:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۵۴:۴۵
صفحه 1 از 21 :یافته ها 415

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720