نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
دروز روزدارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۹:۴۳:۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۹:۴۳:۱۸
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۱:۴۷:۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۱:۴۷:۱۳
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۵:۳۹:۵۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۵:۳۹:۵۸
دروز روزدارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۴۵:۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۴۵:۲۱
دروز روزدارو مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۲:۵۹:۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۲:۵۹:۱۳
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۵:۴۸:۴۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۵:۴۸:۴۳
دروز روزدارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۲:۴۶:۴۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۲:۴۶:۴۲
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۷:۲۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۷:۲۶:۰۰
دروز روزدارو معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۱:۴۶:۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۱:۴۶:۰۹
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۶:۰۰:۵۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۶:۰۰:۵۶
دروز روزدارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۸:۳۶:۴۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۸:۳۶:۴۲
دروز روزدارو تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۵:۵۵:۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۵:۵۵:۱۱
دروز روزدارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۶:۰۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۶:۰۱
دروز روزدارو خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۱:۰۰:۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۱:۰۰:۰۸
دروز روزدارو مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۸:۱۷:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۸:۱۷:۵۹
دروز روزدارو گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۳:۵۰:۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۳:۵۰:۴۲
دروز روزدارو صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۳:۴۲:۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۳:۴۲:۲۸
دروز روزدارو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۰:۲۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۰:۲۹:۳۰
دروز روزدارو گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۶:۰۲:۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۶:۰۲:۳۴
دروز روزدارو شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۹:۰۹:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۹:۰۹:۵۹
صفحه 1 از 12 :یافته ها 239

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720