نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۰۸:۵۲:۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۰۸:۵۲:۲۰
خرينگ رينگ سازي مشهد افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۷:۲۶:۳۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۷:۲۶:۳۹
خرينگ رينگ سازي مشهد افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۱:۱۲:۴۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۱:۱۲:۴۹
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۰:۴۹:۴۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۰:۴۹:۴۶
خرينگ رينگ سازي مشهد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۲:۲۸:۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۲:۲۸:۳۲
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۴:۵۱:۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۴:۵۱:۱۰
خرينگ رينگ سازي مشهد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۴:۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۴:۱۴
خرينگ رينگ سازي مشهد تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۴:۲۲:۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۴:۲۲:۳۲
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۵:۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۵:۱۵:۳۰
خرينگ رينگ سازي مشهد اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۱۱:۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۱۱:۴۰
خرينگ رينگ سازي مشهد شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۴:۵۹:۵۳ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۴:۵۹:۵۳
خرينگ رينگ سازي مشهد ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۰:۵۹:۰۲ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۰:۵۹:۰۲
خرينگ رينگ سازي مشهد شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۹:۲۲:۲۱ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۹:۲۲:۲۱
خرينگ رينگ سازي مشهد مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۰۹:۱۹:۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۰۹:۱۹:۴۱
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۴:۳۵:۵۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۴:۳۵:۵۱
خرينگ رينگ سازي مشهد مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۰:۲۲:۰۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۰:۲۲:۰۲
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۵:۱۸:۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۵:۱۸:۱۶
خرينگ رينگ سازي مشهد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۵:۳۱:۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۵:۳۱:۵۲
خرينگ رينگ سازي مشهد معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۲۵:۰۷ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۲۵:۰۷
خرينگ رينگ سازي مشهد معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۰:۳۰:۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۰:۳۰:۵۴
صفحه 1 از 13 :یافته ها 244

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720