نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
جوين کشت و صنعت جوين تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۰۸:۰۰:۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۰۸:۰۰:۰۳
جوين کشت و صنعت جوين آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۰۸:۳۳:۵۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۰۸:۳۳:۵۱
جوين کشت و صنعت جوين تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۹:۱۷:۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۹:۱۷:۱۴
جوين کشت و صنعت جوين تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۸:۵۴:۵۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۸:۵۴:۵۴
جوين کشت و صنعت جوين تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۳:۴۴:۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۳:۴۴:۲۲
جوين کشت و صنعت جوين تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۸:۲۸:۴۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۸:۲۸:۴۶
جوين کشت و صنعت جوين آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۸:۰۷:۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۸:۰۷:۲۴
جوين کشت و صنعت جوين تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۰۹:۵۴:۰۱ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۰۹:۵۴:۰۱
جوين کشت و صنعت جوين تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۱۲:۵۱:۴۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۱۲:۵۱:۴۲
جوين کشت و صنعت جوين تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۱:۰۰:۲۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۱:۰۰:۲۲
جوين کشت و صنعت جوين تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۰۹:۲۳:۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۰۹:۲۳:۱۱
جوين کشت و صنعت جوين صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۱:۴۲:۵۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۱:۴۲:۵۳
جوين کشت و صنعت جوين گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۲۰:۴۲:۲۶ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۲۰:۴۲:۲۶
جوين کشت و صنعت جوين گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۶:۴۳:۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۶:۴۳:۳۰
جوين کشت و صنعت جوين صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۲۳:۴۱:۲۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۲۳:۴۱:۲۴
جوين کشت و صنعت جوين گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۲۱:۰۷:۰۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۲۱:۰۷:۰۶
جوين کشت و صنعت جوين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۲۰:۴۶:۳۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۲۰:۴۶:۳۳
جوين کشت و صنعت جوين آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱(اصلاحیه) ن-۵۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۶:۱۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۶:۱۰:۳۰
جوين کشت و صنعت جوين آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۵۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۸:۰۸:۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۸:۰۸:۰۷
جوين کشت و صنعت جوين آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۵۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۷:۵۶:۳۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۷:۵۶:۳۱
صفحه 1 از 4 :یافته ها 64

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720