نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۱:۴۶:۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۱:۴۶:۱۷
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۴:۰۸:۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۴:۰۸:۰۹
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳:۵۳:۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳:۵۳:۰۳
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۱:۵۴:۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۱:۵۴:۱۳
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۰۹:۲۰:۵۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۰۹:۲۰:۵۷
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۰۹:۱۵:۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۰۹:۱۵:۱۹
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳:۵۲:۱۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳:۵۲:۱۵
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳:۴۱:۵۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳:۴۱:۵۴
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۶:۴۱:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۶:۴۱:۴۰
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۰۹:۰۶:۱۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۰۹:۰۶:۱۸
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۰۸:۵۷:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۰۸:۵۷:۵۰
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۰۸:۴۷:۴۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۰۸:۴۷:۴۴
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۶:۵۰:۵۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۶:۵۰:۵۵
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳:۵۵:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳:۵۵:۴۰
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۴:۴۸:۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۴:۴۸:۳۲
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۵:۲۵:۰۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۵:۲۵:۰۳
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۲:۵۳:۴۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۲:۵۳:۴۶
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۱:۵۹:۴۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۱:۵۹:۴۴
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۱۰:۵۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۱۰:۵۹
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۰۷:۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۰۷:۰۴
صفحه 1 از 11 :یافته ها 217

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720