نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۵:۴۹:۴۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۵:۴۹:۴۷
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۲:۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۲:۵۰
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳:۵۹:۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳:۵۹:۲۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳:۲۱:۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳:۲۱:۲۲
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۵:۴۱:۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۵:۴۱:۰۶
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۰۹:۱۸:۵۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۰۹:۱۸:۵۳
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۶:۰۴:۵۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۶:۰۴:۵۴
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ف ب-۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۵:۰۷:۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۵:۰۷:۱۲
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۸:۳۷:۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۸:۳۷:۲۸
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۸:۲۳:۲۶ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۸:۲۳:۲۶
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۶:۱۷:۵۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۶:۱۷:۵۲
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۵:۳۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۵:۳۹:۲۸
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۳:۳۷:۳۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۳:۳۷:۳۵
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۸:۲۴:۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۸:۲۴:۴۶
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۴:۲۹:۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۴:۲۹:۵۶
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۵۹:۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۵۹:۵۷
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۰۸:۴۳:۰۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۰۸:۴۳:۰۶
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۰:۴۱:۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۰:۴۱:۲۶
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۵:۱۱:۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۵:۱۱:۱۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۶:۰۲:۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۶:۰۲:۲۹
صفحه 1 از 12 :یافته ها 226

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720