نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
بورس بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۲۲:۳۹:۳۵ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۲۲:۳۹:۳۵
بورس بورس اوراق بهادار تهران تداوم تعلیق نمادمعاملاتی ناشر به استناد ماده۱۹مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۵:۲۷:۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۵:۲۷:۱۸
بورس بورس اوراق بهادار تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۱:۳۶:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۱:۳۶:۰۰
بورس بورس اوراق بهادار تهران ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر س-۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۰۷:۲۸:۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۰۷:۲۸:۲۸
بورس بورس اوراق بهادار تهران ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر س-۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۷:۴۸:۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۷:۴۸:۰۶
بورس بورس اوراق بهادار تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۷:۴۳:۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۷:۴۳:۰۷
بورس بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۲:۴۲:۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۲:۴۲:۰۱
بورس بورس اوراق بهادار تهران تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۴:۵۷:۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۴:۵۷:۱۰
بورس بورس اوراق بهادار تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۶:۰۸:۴۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۶:۰۸:۴۰
بورس بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۳:۵۱:۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۳:۵۱:۰۹
بورس بورس اوراق بهادار تهران افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۰۳:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۰۳:۳۶
بورس بورس اوراق بهادار تهران افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۰۸:۵۸:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۰۸:۵۸:۳۳
بورس بورس اوراق بهادار تهران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۱:۱۷:۳۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۱:۱۷:۳۵
بورس بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۸:۴۱:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۸:۴۱:۱۵
بورس بورس اوراق بهادار تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۵:۴۴:۵۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۵:۴۴:۵۸
بورس بورس اوراق بهادار تهران ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۲:۴۱:۳۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۲:۴۱:۳۴
بورس بورس اوراق بهادار تهران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۵۲:۴۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۵۲:۴۸
بورس بورس اوراق بهادار تهران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۹:۴۶:۱۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۹:۴۶:۱۶
بورس بورس اوراق بهادار تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۵:۳۷:۴۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۵:۳۷:۴۲
بورس بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۱:۳۹:۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۱:۳۹:۱۳
صفحه 1 از 13 :یافته ها 248

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720