نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
بموتو موتوژن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۲۰:۰۱:۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۲۰:۰۱:۲۴
بموتو موتوژن تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ن-۵۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۰:۴۹:۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۰:۴۹:۲۲
بموتو موتوژن تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ن-۵۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳:۴۸:۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳:۴۸:۱۰
بموتو موتوژن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۲:۰۲:۳۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۲:۰۲:۳۷
بموتو موتوژن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۵:۱۱:۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۵:۱۱:۱۰
بموتو موتوژن افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۰۷:۵۸:۱۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۰۷:۵۸:۱۵
بموتو موتوژن معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۵:۳۱:۲۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۵:۳۱:۲۳
بموتو موتوژن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۱:۲۶:۳۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۱:۲۶:۳۵
بموتو موتوژن خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۰۸:۵۹:۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۰۸:۵۹:۲۹
بموتو موتوژن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خودرو صنعت موتوژن) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۷:۰۵:۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۰:۱۲:۱۲
بموتو موتوژن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع ممتاز الکتریک) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۷:۰۴:۳۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۰:۱۱:۵۷
بموتو موتوژن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ساخت ابزار وقالبهای صنعتی پایور اندیش) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۷:۰۳:۴۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۰:۱۱:۵۳
بموتو موتوژن گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰۰:۴۲:۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰۰:۴۲:۵۰
بموتو موتوژن گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰۰:۱۲:۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰۰:۱۲:۰۲
بموتو موتوژن معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰۰:۰۷:۳۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰۰:۰۷:۳۹
بموتو موتوژن صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۲۳:۴۵:۳۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۲۳:۴۵:۳۳
بموتو موتوژن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۵:۲۱:۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۵:۲۱:۰۷
بموتو موتوژن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۰۸:۳۲:۱۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۰۸:۳۲:۱۶
بموتو موتوژن زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۶:۱۴:۵۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۶:۱۴:۵۹
بموتو موتوژن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۰۸:۴۴:۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۰۸:۴۴:۰۶
صفحه 1 از 16 :یافته ها 305

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720