نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
آ س پ آ.س.پ مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۰۹:۱۱:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۰۹:۱۱:۵۰
آ س پ آ.س.پ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۵:۳۷:۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۵:۳۷:۲۹
آ س پ آ.س.پ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۵:۳۵:۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۵:۳۵:۰۶
آ س پ آ.س.پ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۴:۲۲:۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۴:۲۲:۱۶
آ س پ آ.س.پ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۴:۱۷:۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۴:۱۷:۱۷
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۱:۵۱:۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۱:۵۱:۱۲
آ س پ آ.س.پ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۹:۱۹:۵۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۹:۱۹:۵۱
آ س پ آ.س.پ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۸:۵۷:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۸:۵۷:۴۵
آ س پ آ.س.پ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۰۸:۵۵:۵۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۰۸:۵۵:۵۱
آ س پ آ.س.پ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۰۸:۵۰:۵۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۰۸:۵۰:۵۹
آ س پ آ.س.پ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۳:۰۲:۵۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۳:۰۲:۵۵
آ س پ آ.س.پ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۲:۳۹:۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۲:۳۹:۵۰
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۱:۴۱:۵۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۱:۴۱:۵۳
آ س پ آ.س.پ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۰:۰۰:۴۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۰:۰۰:۴۴
آ س پ آ.س.پ گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۰۹:۳۷:۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۰۹:۳۷:۰۹
آ س پ آ.س.پ زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۰۹:۲۷:۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۰۹:۲۷:۰۹
آ س پ آ.س.پ عدم پاسخگویی ناشر در خصوص لزوم رعایت ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۷:۳۵:۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۷:۳۵:۳۱
آ س پ آ.س.پ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۷:۰۵:۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۷:۰۵:۰۲
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۶:۴۹:۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۶:۴۹:۰۲
آ س پ آ.س.پ مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۴:۳۸:۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۴:۳۸:۰۴
صفحه 1 از 13 :یافته ها 244

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720