نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
افق فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۱۱:۳۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۱۱:۳۷
رمپنا گروه مپنا افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۱۱:۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۱۱:۱۰
ستران سيمان تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۱۰:۴۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۱۰:۴۶
سفارس سيمان فارس و خوزستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۰۴:۵۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۰۴:۵۲
پارس پتروشيمي پارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۰۱:۵۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۰۱:۵۲
غپينو صنعتي پارس مينو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۰۰:۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۰۰:۲۱
غگرجي بيسکويت گرجي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۵۹:۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۵۹:۰۶
چکارن کارتن ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شفاف سازی در خصوص عملیاتی شدفاز ۱ پروژه تجاری سازی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۵۷:۰۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۵۷:۰۵
کپشير پشم شيشه ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۵۶:۵۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۵۶:۵۴
وپاسار بانک پاسارگاد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۵۵:۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۵۵:۱۵
تيپيکو سرمايه گذاري دارويي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۵۰:۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۵۰:۱۹
ثجنوب سرمايه گذاري مسکن جنوب آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۴۹:۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۴۹:۱۸
ثامان سامان گستر اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۴۲:۳۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۴۲:۳۲
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۹:۵۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۹:۵۳
خنصير مهندسي نصير ماشين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۲:۵۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۲:۵۷
چکاوه صنايع کاغذ سازي کاوه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۱:۵۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۱:۵۷
افق فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۹:۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۹:۰۱
ددام داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۷:۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۷:۲۷
دفرا فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۶:۲۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۶:۲۶
شبهرن نفت بهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۴:۳۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۲۴:۳۷
صفحه 1 از 8429 :یافته ها 168568

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720